ஞாயிறு, நவம்பர் 18, 2012

இன்றைய தத்துவம்


அடிமையாக இருந்து சந்தோஷமாக இருப்பதைவிட  சுதந்திரமாக இருந்து துன்பப்படலாம்

1 கருத்து:

சொல்லுங்கண்ணே! சொல்லுங்க !!!